Blog

Vereniging Parkmanagement Rivium

Bestuur
De Vereniging Parkmanagement Rivium werkt veelal achter de schermen om het kantorenpark Rivium in area Rotterdam te profileren als kwalitatief hoogwaardig kantorenpark.

Leden
Formeel kent de Vereniging Parkmanagement Rivium leden die het eigendomsrecht vertegenwoordigen. In de algemene verkoopvoorwaarden van percelen bouwterrein, gelegen binnen het Rivium Brienenoord Business Center in de gemeente Capelle aan den IJssel (vastgelegd in de notariële akte van 5 oktober 1993) staat dat - door het verlijden van de akte van levering - de koper lid wordt van de ‘Vereniging Parkmanagement Rivium’ en dat bij vervreemding van het verkochte perceel het lidmaatschap wordt overgedragen aan de rechtsopvolger(s).

Daarnaast zijn er vele bedrijven die tot de categorie van huurders behoren. Zowel de eigenaren als de huurders ontvangen een uitnodiging voor een ledenvergadering.

Tijdens een ledenvergadering komen formele zaken kort aan de orde m.b.t. investeringen, vaststellen bijdragen, goedkeuring van de jaarstukken en samenstelling van het bestuur. Meer aandacht tijdens de ledenvergadering krijgen actuele zaken waar elk bedrijf en elke medewerker op het park belang bij heeft, zoals bereikbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, bewegwijzering, horecavoorzieningen en imago.

In de Algemene Ledenvergadering van 17 september 1991 is een drietal dienstverleningen verplicht vastgesteld inclusief de bijdragen die daaraan zijn verbonden:

  • a. algemeen beheer en extra voorzieningen.
  • b. parkbeveiliging.
  • c. groenonderhoud op privaat terrein.


Doelstellingen van de vereniging:

  • a. het bevorderen van een goede gang van zaken in – het bewaken van de kwaliteit van – het bedrijvenpark in de ruimste zin, alsmede het verlenen van diensten aan eigenaars en gebruikers van het bedrijvenpark en aan de gemeente.
  • b. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de in het bedrijvenpark gevestigde ondernemingen onderling en tussen die ondernemingen en de gemeente.
  • c. De vereniging heeft geen winstoogmerk.